មាតិកា

ការងើបបះបោរបានចាប់ផ្តើម


ខ្មែរក្រហម បានចាប់ផ្ដើមធ្វើការបះបោរថ្នាក់ជាតិ នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា និងទទួលបានការគាំទ្រពីប្រទេសវៀតណាម។

កងកម្លាំងខ្មែរក្រហមនៅតាមព្រំប្រទល់កម្ពុជា-ថៃ មុនឆ្នាំ១៩៧៥។ ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
?>