មាតិកា
banner

អាស័យដ្ឋាន

វិឡាលេខ ១១ ផ្លូវលេខ ២៥៦​​ សង្កាត់ចតុមុខ ខណ្ឌដូនពេញ​ រាជធានីភ្នំពេញ
ប្រទេសកម្ពុជា​ ១២០២០៧

លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ​៨៨២ ៥០៥​ / ០១២ ៦៩៦ ៩៦១
អុីម៉ែល៖ dccam@online.com.kh
គេហទំព័រ៖ www.dccam.org

ព័ត៌មានបន្ថែម៖

ប័ណ្ណសារនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា