មាតិកា

ការធ្វើសច្ចាប្រណិធានកាន់តំណែង


ចៅក្រមនិងសហព្រះរាជអាជ្ញាជាតិ និងអន្តរជាតិ បានស្បថចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហម ឬ “អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អវតក)”។

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អវតក) ឬ តុលាការខ្មែរក្រហម ក្នុងឆ្នាំ២០០៥។
ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
?>