មាតិកា

ការបង្ខំឲ្យធ្វើការ


ការធ្វើការដោយបង្ខំក្នុងគម្រោងលើកទំនប់ទឹក ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៨។ រូបថត៖ ហ្គូណា ប៊ឺស្ត្រម។
ប្រភព៖ ប័ណ្ណសារនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

គោលបំណងសំខាន់មួយទៀតរបស់ខ្មែរក្រហម គឺកសាងកម្ពុជាថ្មីមួយដោយពឹងផ្អែកលើភាពជោគជ័យខាងវិស័យកសិកម្ម។ ប្រជាជនត្រូវបានបង្ខំឲ្យក្លាយជាកសិករនៅក្នុងជំរុំពលកម្ម។ ខ្មែរក្រហមចង់បានផលិតផលស្រូវកើនឡើងទ្វេជាបី តាមរយៈផែនការ៤ឆ្នាំរបស់ខ្លួន។ ដើម្បីសម្រេចបានផែនការនេះ ខ្មែរក្រហមបានបង្ខំឲ្យប្រជាជនធ្វើការច្រើនជាង១២ម៉ោងក្នុង១ថ្ងៃ ដោយមិន​ទទួលបានរបបអាហារ ឬការសម្រាកគ្រប់គ្រាន់ឡើយ។ ប្រជាជនត្រូវដកស្ទូង និងប្រមូលផលស្រូវពេញ១ឆ្នាំ ដោយស្ទើរតែមិនមានគ្រឿងចក្រកសិកម្មអ្វីទាំងអស់។ លក្ខខណ្ខការងារបែបនេះបណ្ដាលឲ្យកើតមានជម្ងឺ និងការសម្លាប់ពាសពេញប្រទេស។

(សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) ជំពូក៧)
សម្លេង៖ ឈុតទី២ – សូមឲ្យកម្មករកម្ពុជាដ៏អស្ចារ្យទទួលបានភាពជោគជ័យក្នុងកិច្ចការ!

https://soundcloud.com/user-154457099/forced-labor

វីដេអូ៖ កងចល័តខ្មែរក្រហម

?>