មាតិកា

ការអប់រំ


ក្មេងៗកំពុងរៀនពីការច្រូតកាត់។ រូបថត៖ ជេ ខូហ្វម៉ាន់។
ប្រភព៖ ប័ណ្ណសារនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

របបខ្មែរក្រហមបានលប់បំបាត់វិស័យអប់រំជាផ្លូវការ។ ដូច្នេះរាល់ការអប់រំទាំងអស់ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្រៅសាលារៀន ឬនៅក្រោមផ្ទះប្រជាជន។ គ្រូបង្រៀនគឺជាកសិករដែលមានចំណេះដឹងតិចតួច។ ពាក្យស្លោកខ្មែរក្រហមបាននិយាយ​ថា៖ “ការសិក្សាគឺ​មិនមានសារៈសំខាន់អ្វីទេ។ អី្វដែលសំខាន់នោះគឺការធ្វើការ ងារ និងបដិវត្តន៍”។ ការអប់រំភាគច្រើនគឺជាការរៀនសូត្រ និងបំពាក់បំប៉ននយោបាយ។ ខ្មែរក្រហមចង់ឲ្យ ក្មេងៗធ្វើការជាជាងរៀនសូត្រ។ ខ្មែរក្រហមតែង​តែបំបែកក្មេងៗចេញពីក្រុមគ្រួសារ ហើយដាក់នៅក្នុងកងកុមារឲ្យធ្វើការងារដោយជួនកាលបំពាក់អាវុធឲ្យចូលសមរភូមិផង។

(សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់សៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជាប្រជាធិប តេយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) ជំពូក៧)

?>