មាតិកា

កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការបង្កើតតុលាការ


កិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា និងអង្គការសហប្រជាជាតិ បានឈានដល់ដំណាក់កាលបង្កើតច្បាប់ ដើម្បីជំនុំជម្រះក្តីប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហម និងស្វែងរកយុត្តិធម៌។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ត្រូវបានផ្តល់សច្ចាប័នមួយឆ្នាំក្រោយ។

លលាដ៏ក្បាល និងឆ្អឹងសាកសព នៅគុកសង់ ខេត្តកណ្តាល។
រូបថត៖ ដេវិដ ហក់។ ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
?>