មាតិកា

កំណែទម្រង់បក្ស


បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ខ្មែរ ត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជា បក្សពលករកម្ពុជា។ ប៉ុល ពត គឺជាមនុស្សទី៣ ក្នុងជួរគណៈមជ្ឈិមបក្ស។

?>