មាតិកា

ចំនួនអ្នកស្លាប់


រណ្តៅសាកសពដែលបន្សល់ទុកពីខ្មែរក្រហម។ យ៉ាងហោចណាស់មានប្រជាជនប្រម៉ាណ ១លាន៧សែននាក់ បានស្លាប់និងត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងអំឡុងពេលនៃរបបខ្មែរក្រហម។
ប្រភព៖ ប័ណ្ណសារនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ទិន្នន័យចំនួនជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហម គឺមានការប៉ាន់ស្មានខុសៗគ្នា។ ទិន្នន័យ​មួយចំនួនបានបង្ហាញថាចំនួនជនរងគ្រោះស្លាប់បាត់បង់ជីវិត មានរហូតដល់២លាននាក់ ឬក៏ខ្ពស់ជាងនេះ។ អ្នកជំនាញល្បីល្បាញខាងប្រវត្តិសាស្ត្រ បានប៉ានស្មានតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រថា មានប្រជាជនប្រមាណ១លាន៧សែននាក់ ​បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត ក្នុងចន្លោះពីឆ្នាំ១៩៧៥ ដល់ឆ្នាំ១៩៧៩ គឺប្រហែលជា២១ភាគរយនៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់។ ជនរងគ្រោះទាំងនោះ បានស្លាប់ដោយសារជម្ងឺ គ្មានថ្នាំព្យាបាល និងសេវាសុខភាព អត់ឃ្លាន សម្លាប់ និងធ្វើការហួសកម្លាំង។
(សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូម ចូលទៅកាន់គេហទំព័រ របាយការណ៍សាលាក្តីខ្មែរក្រហម)

?>