មាតិកា

ឈ្មោះថ្មី


ប៉ុល ពត បានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះបក្សទៅជា បក្សកុម្មុយនិស្តកម្ពុជា។ សមាជិកដឹក នាំបក្សនេះ រួមមាន៖ ប៉ុល ពត នួន ជា អៀង សារី វន វ៉េត និងសុន សេន។ ទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តកម្ពុជា ស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនៈគីរី។

?>