មាតិកា

ឌុច ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋ


សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហម បានកាត់ទោស កាំង ហ្កេកអ៊ាវ ហៅ សមមិត្ត   ឌុច ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល៣៥ឆ្នាំ។ ឌុច គឺជាប្រធានមន្ទីរសន្តិសុខ “ស-២១” នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ ក្រោយមក ឌុច ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត។

?>