មាតិកា

តុលាការប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា


ជាតុលាការ ដែលដឹកនាំដោយវៀតណាមនៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ តុលាការប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា បានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅក្នុងសាលមហោស្រពចតុមុខ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ។ តុលាការនេះ បានកាត់ទោស ប៉ុល ពត និង អៀង សារី ពីបទប្រល័យពូជសាសន៍។ អ្នកទាំងពីរ ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយកំបាំងមុខ។

តុលាការប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា បានកាត់ទោសប្រហារជីវិត អៀង សារី និង ប៉ុល ពត ដោយកំបាំងមុខក្នុងឆ្នាំ១៩៧៩។
ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
?>