មាតិកា

ទីក្រុងភ្នំពេញធ្លាក់ក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរក្រហម


ខ្មែរក្រហមបានទទួលជ័យជម្នះ និងបានចូលទីក្រុងភ្នំពេញ។ កងទ័ពខ្មែរក្រហមទទួលបានការស្វាគមន៍ និងអបអរសាទរពីសំណាក់ប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុង ដែលធុញទ្រាន់នឹងសង្គ្រាម។

ទាហានខ្មែរក្រហមនៅភ្នំពេញក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។ ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

 

ប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពីការទទួលជ័យជម្នះនៅថ្ងៃទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៧៥ កងទ័ពខ្មែរក្រហមបានប្រកាសថា ប្រជាជនទាំងអស់ រួមទាំងក្មេង ចាស់និងអ្នកជម្ងឺ ត្រូវតែចាកចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញ។ ប្រជាជនជាច្រើននាក់ បានស្លាប់នៅក្នុងការជម្លៀសដោយបង្ខំនេះ ឬត្រូវបានសម្លាប់ដោយកងទ័ពខ្មែរក្រហម ប្រសិនបើអ្នកទាំងនោះបដិសេធមិនព្រមចាកចេញទេ។

ប្រជាជនរស់នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទាំងអស់ ត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីក្រុងដោយគ្នានការលើកលែង ក្នុងខែក្តៅខ្លាំង។ ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
?>