មាតិកា

នួន ជា និងខៀវ សំផន ជាប់ទោសមួយជីវិត


អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា (អវតក) បានកាត់ទោស នួន ជា អតីតអនុលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តកម្ពុជា និង ខៀវ សំផន អតីតប្រមុខរដ្ឋនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិ និងតម្រូវឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិត។

នួន ជា និង ខៀវ សំផន នៅក្នុងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា
ប្រភព៖ អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជា
?>