មាតិកា

បក្សកុម្មុយនិស្តកម្ពុជាបានឡើងគ្រប់គ្រងប្រទេសជំនួសក្រុមកុម្មុនិស្ដវៀតណាម


កម្មាភិបាល និងទីប្រឹក្សាយោធារបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដែលជាអ្នក ជួយខ្មែរក្រហមក្នុងការប្រយុទ្ធជាមួយកងកម្លាំងសាធារណរដ្ឋខ្មែរ ត្រូវបានដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជា បន្ទាប់ពីបានផ្ទេរភារកិច្ចនិងការទទួលខុសត្រូវសំខាន់ៗមកឲ្យបក្សកុម្មុយនិស្តកម្ពុជា។

ប៉ុល ពត ជាមួយគណៈប្រតិភូវៀតណាម ក្នុងឆ្នាំ១៩៧៥។ ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
?>