មាតិកា

បន្សុទ្ធកម្ម (ការបោសសម្អាត) កើតមានខ្លាំងឡើងៗ


ជម្លោះផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម បណ្តាលឲ្យមានការធ្វើបន្សុទ្ធកម្ម កាន់តែខ្លាំងឡើងៗ។ សមាជិកដឹកនាំជាច្រើននាក់ បានក្លាយជាមុខសញ្ញាខ្មាំង។ ក្រោយមក អ្នកទោសជាច្រើននាក់ដែលជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងមន្ទីរសន្តិសុខ
ទួលស្លែង គឺជាកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមខ្លួនឯង។

ជនរងគ្រោះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលជាប្អូនប្រុសរបស់ ច្រែង យេង ត្រូវបានធ្វើទារុណកម្ម និងសម្លាប់ដោយជ្រមុជទឹក។
រូបថត៖ ម៉ម កល្យាណី។ ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
?>