មាតិកា

ប៉ុល ពត ត្រូវនាំយកមកកាត់ទោសដោយខ្មែរក្រហម


ជម្លោះផ្ទៃក្នុងបណ្ដាលឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងកងកម្លាំងដែលនៅសេសសល់និងស្មោះស្ម័គ្ររបស់ខ្មែរក្រហម។ ប៉ុល ពត ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយអតីត  កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហម ហើយត្រូវបាននាំយកមកកាត់ទោស។ ប៉ុល ពត ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់ឃុំឃាំងនៅក្នុងផ្ទះអស់មួយជីវិត។

?>