មាតិកា

ប៉ុល ពត ត្រូវបានជ្រើសរើសជាលេខាបក្ស


ប៉ុល ពត ត្រូវបានជ្រើសរើសជាលេខាបក្សពលករកម្ពុជា ហើយ នួន ជា ដែលជា “បងធំទី២” ស្ថិតនៅជាអនុលេខាបក្សដដែល។

មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងខេត្តរតនៈគីរី ក្នុងទសវត្សរ៍៦០។ ប៉ុល ពត ស្ថិតនៅជួរទី១ (ទីបីរាប់ពីខាងឆ្វេង)។
ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
?>