មាតិកា

ប៉ុល ពត ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិន និងកូរ៉េខាងជើង


ក្នុងដំណើទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅក្រៅប្រទេសតែម្តងគត់ ក្នុងពេលដែល ប៉ុល ពតស្ថិតក្នុងឋានៈជាមេដឹកនាំកំពូលនៃរដ្ឋាភិបាលខ្មែរក្រហម ប៉ុល ពត បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយប្រទេសចិននិងកូរ៉រខាងជើង ដើម្បីបង្កើនជំនួយយោធា វគ្គ   បណ្តុះបណ្តាល និងជំនួយផ្សេងទៀត។ ប្រទេសចិនបានផ្ដល់ការគាំទ្រពេញទំហឹងរបស់ខ្លួនចំពោះកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ។

មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហម កំពុងធ្វើដំណើរតាមរថភ្លើង (ជួរមុខពីឆ្វេងទៅស្តាំ៖ ប៉ុល ពត, វន វ៉េត។ ជួរបន្ទាប់ពីឆ្វេងទៅស្តាំ៖ នួន ជា និង តាម៉ុក) ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
?>