មាតិកា

របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរត្រូវបានបង្កើត


របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ ដែលជារបបមាននិន្នាការទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិក និងជា  រដ្ឋាភិបាលយោធាដឹកនាំដោយ លន់ នល់ និងព្រះអង្គម្ចាស់ ស៊ីសុវត្ថិ សិរិមតៈ ត្រូវបានប្រកាសជាផ្លូវការ។ របបនេះ បានបង្ហាញពីអំណាចផ្តាច់ការ និងអំពើពុករលួយពាសពេញផ្ទៃប្រទេស។

សេនាប្រមុខ លន់ នល់ កំពុងថ្លែងសុន្ទរកថានៅក្នុងរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ។
ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

 

ទង់ជាតិនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ។ រូបភាព៖ កម្មសិទ្ធសាធារណៈ
?>