មាតិកា

សត្រូវអង្គការ


តន្ត្រីកម្ពុជាពីទសវត្សន៍១៩៦០និង១៩៧០ គឺមានភាពល្បីល្បាញ។ ប៉ុន្តែអ្នកចម្រៀងនិងអ្នកសំដែង គឺជាមុខសញ្ញារបស់ខ្មែរក្រហម។
ប្រភព៖ ប័ណ្ណសារនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

ផ្នត់គំនិតនៃ“ភាពបរិសុទ្ធ” គឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្មែរក្រហម។ គំនិតនេះសំដៅទៅលើតែប្រភេទ“មនុស្សបរិសុទ្ធ”តែប៉ុណ្ណោះ ដែលអាចធ្វើបដិវត្តបាន ប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាក៏ទទួលរងគ្រោះ ដោយសារតែគំនិតនេះដែរ។​ បើនរណាម្នាក់ ឬក្រុមណាមួយមិនមានភាពបរិសុទ្ធ អ្នកទាំងនោះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសត្រូវ។ បញ្ជីរាយឈ្មោះមនុស្សដែលជាសត្រូវអង្គការ គឺមានចំនួនច្រើនទំព័រ ដែលមានរាប់បញ្ចូលទាំងបញ្ញវន្ត សិល្បៈករ អតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃរបបសាធារណៈរដ្ឋខ្មែរ ជនជាតិភាគតិច សេអ៊ីអា និងអ្នក​ពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត។ បើអង្គការសម្គាល់ឃើញថា បុគ្គលណាមួយជាសត្រូវហើយនោះ អង្គការនឹងយកបុគ្គលនោះទៅសម្លាប់ចោល​។​​

(សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជា​ប្រជាធិបតេយ្យ (១៩៧៥-១៩៧៩) ជំពូក៨)

?>