មាតិកា

សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ចប់ជំនួយ


សភាអាមេរិកាំង បានផ្អាកផ្ដល់ជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជា។ ខ្មែរក្រហមបានរំដោះតំបន់ជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេស។

តំបន់រំដោះខ្មែរក្រហមក្នុងឆ្នាំ១៩៧៣ គឺមានពណ៌ផ្កាឈូកចាស់ ហើយតំបន់ផ្សេងទៀតដែលមានពណ៌ផ្កាឈូកខ្ចី គឺស្ថិតក្នុងការកាន់កាប់របស់របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរ។ ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
?>