មាតិកា

អន្លង់វែង


និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ និងអ្នកស្រាវជ្រាវ ស្ថិតនៅទីតាំងផ្នូរ ប៉ុល ពត ក្នុងស្រុកអន្លង់វែង។ ប្រភព៖ ប័ណ្ណសារនៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

អន្លង់វែង ជាស្រុកមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យ គឺជា“កន្លែងប្រមូលផ្តុំ”កម្មាភិ​បាល​ ​ខ្មែរក្រហម បន្ទាប់ពីខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩ និងជាតំបន់តស៊ូចុងក្រោយរបស់កងកម្លាំងខ្មែរក្រហមដែរ។ នៅខែមេសា ឆ្នាំ១៩៩៨​ កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានដណ្តើមគ្រប់គ្រងស្រុកនេះរហូតដល់បច្ចុប្បន្ន។ មេដឹកនាំកំពូលរបស់ខ្មែរក្រហមគឺ ប៉ុល ពត បានស្លាប់ និងបានរំលាយសពនៅទីនោះ ក្នុងខែនិងឆ្នាំដដែល។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមើល និងអាន “ប្រវត្តិសាស្រ្តសហគមន៍អន្លង់វែង៖តំបន់កាន់កាប់ចុងក្រោយរបស់ចលនាខ្មែរក្រហម” បោះពុម្ព​ផ្សាយដោយមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

?>