មាតិកា

អៀង ធីរិទ្ធ បានទទួលមរណភាព


អៀង ធីរិទ្ធ កម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហម ដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជា “ស្រ្តីទី១នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហម” បានទទួលមរណភាពក្នុងអាយុ៨៣ឆ្នាំ នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិន។ ទោះបីជាមូលហេតុនៃការស្លាប់របស់ អៀង ធីរិទ្ធ មិនត្រូវបានបង្ហាញជាសាធារណៈ ប៉ុន្តែគាត់មានជំងឺវង្វេងស្មារតីអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកហើយ។ នៅឆ្នាំ២០១១ ស្ថានភាពជម្ងឺរបស់ អៀង ធីរិទ្ធ បានជំរុញឲ្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ចាត់ទុកសំណុំរឿងរបស់គាត់ថា មិនមានស្មារតីគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមក្នុងសវនាការឡើយ។

អៀង ធីរិទ្ធិ ក្នុងឆ្នាំ១៩៩៩ ក្នុងពេលធ្វើពិធីបុណ្យជាផ្លូវការមួយ។
រូបថត៖ ឆាំង យុ។ ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
?>