មាតិកា

ថ្ងៃកំណើត ប៉ុល ពត៖


សាឡុត ស ដែលជាមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម បានកើតនៅក្នុងភូមិព្រែកស្បូវ ជាភូមិនេសាទមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ធំ។ សាឡុត ស មានឈ្មោះមួយទៀត (ឈ្មោះបដិវត្តន៍) គឺ ប៉ុល ពត

សាឡុត ញ៉ឹប (ប្អូនប្រុសពៅរបស់ សាឡុត ស ហៅ ប៉ុល ពត) អង្កុយក្រោមផ្ទះរបស់គាត់នៅក្នុងភូមិព្រែកស្បូវ។ រូបថត៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

 

សាឡុត សេង (បងប្រុសច្បងរបស់ សាឡុត ស ហៅ ប៉ុល ពត) ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

 

សាឡុត រឿង (បងស្រីរបស់ សាឡុត ស ហៅ ប៉ុល ពត) (រូបកណ្តាល)។ រូបថត៖ ឆាំង យុ ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា

Save

Save

Save

Save

Save

?>