មាតិកា

សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី១ ត្រូវបានបញ្ចប់


សង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនលើកទី១ ត្រូវបានបញ្ចប់ ហើយបារាំងបានដកកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចេញពីឥណ្ឌូចិន។​ ពេលនោះ កងកម្លាំងវៀតណាម (វៀតមិញ) ក៏បានដកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាដែរ។

កងទាហានការពារបារាំង ធ្វើដំណើរនៅតាមវាលស្រែវៀតណាម នៅក្នុងឆ្នាំ១៩៥៤ (កម្មសិទ្ធសាធារណៈ)

Save

Save

Save

Save

?>