មាតិកា

បក្ស​ប្រជាជន​បដិវត្តន៍កម្ពុជា


បក្សកុម្មុយនិស្តថ្មីមួយ ដែលមានឈ្មោះថា បក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍កម្ពុជា ត្រូវ បានបង្កើតឡើង ដោយមានជំនួយពីបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដើម្បីតស៊ូប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយ និងការដឹកនាំរបស់សម្ដេចព្រះ នរោត្តម សីហនុ។ បក្សនេះ ដឹកនាំដោយ សឹង ង៉ុកមិញ។

?>