ការរំដោះរបស់វៀតណាមចំពោះកម្ពុជា

រថយន្កងទ័ពវៀតណាមនៅកមន្ពុជា ក្នុងខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩។
រូបថត៖ ឌិញ ហ្វុង។ ប្រភព៖ បណ្ណសារមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
ទង់ជាតិសាធារណរដ្ឋប្ប្រជាមានិតកម្ពុជាដែលត្ត្រូវបានបង្កើតឡើងបន្ទាប់ពីការរំដោដោយប្ប្រទេទេសវៀវៀតណាម។ (រូបភាព៖ កម្មសិទ្ធសាធារណៈ)

ភាពតានតឹងរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងប្រទេសវៀតណាម បានចាប់ផ្តើមប៉ះទង្គិចគ្នាជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ១៩៧៥។ រហូតមកដល់ថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៧៨ កងទ័ពវៀតណាម ដោយមានការចូលរួមពីប្រជាជនកម្ពុជាដែលបានរត់គេចពីខ្មែរក្រហមផង បានចាប់ផ្ដើមវាយលុកចូលមកប្រទេសកម្ពុជារហូតទទួលបានជ័យជម្នះទាំងស្រុង នៅថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៩។ កងកម្លាំងវៀតណាម បានជួយបង្កើតសង្គមនិយមថី្មមួយ ដែលជារដ្ឋាភិបាលមានគណបក្សតែមួយឈ្មោះ “សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា” ដែលដឹក​នាំដោយសមមិត្ត ហេង សំរិន។ សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជា បានចាប់ផ្តើមស្ដារឡើងវិញនូវវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា ដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋយ៉ាងសន្សឹមៗ។ នៅឆ្នាំ១៩៨៩ របបនេះត្រូវបានប្តូរឈ្មោះទៅជា “រដ្ឋកម្ពុជា”វិញ។

(សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមអានសៀវភៅប្រវត្តិសាស្រ្តកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យជំពូក១១)